GWIRFODDOLI
  • Eisiau Gwirfoddolwyr!

    Cliciwch ar y cyfeirio i fynd i'r dudalen gwirfoddoli


  • Hyfforddiant Gwirfoddolwyr

    Cliciwch uchod i gael gwybodaeth am hyfforddiant a chefnogi gwirfoddoli


  • Ariennir Gan

    Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr


Ymwelwch y wefan hon yn Saesneg

Mentora Conwy - Lles heb Waliau


Mae 'Lles Heb Waliau' yn bartneriaeth rhwng Tan y Maen Canolfan Lles ac Adnoddau a PRIME CIC.
Y nod yw gwneud Gogledd Cymru yn lle da ar gyfer y rhai ohonom sydd â phroblemau iechyd meddwl i fyw bywydau llawn o fewn ein cymunedau lleol ac yn gyffredinol i fyw'n dda.
Er mwyn cyflawni hyn, mae angen i adnabod anghenion lleol, sicrhau bod
gwasanaethau cymorth iechyd meddwl ar gael yn lleol, herio agweddau, dealltwriaeth ac ymddygiad yn ymwneud ag iechyd meddwl sy'n atgyfnerthu stigma, ynysu ac allgáu ac yn effeithio ar y nifer sy'n manteisio ar wasanaethau cefnogi sydd ar gael.
Mae angen i ysbrydoli cymunedau lleol, sefydliadau a busnesau i fod yn fwy ymwybodol a dealltwriaeth o iechyd meddwl , ac yn fwy cynhwysol. Mae angen hefyd inni ymgysylltu ar y cyd â phobl leol yr effeithir arnynt yn uniongyrchol gan faterion iechyd meddwl fel eu lleisiau yn ganolog wrth lywio comisiynu a darparu gwasanaethau.


RYDYM YN NAWR DERBYN ATGYFEIRIADAU (gallwch gyfeirio eich hun hefyd) A RYDYM YN CHWILIO AM WIRFODDOLWYR i gefnogi pobl eraill yn y gymuned leol

Os ydych chi neu rywun yr ydych yn gofalu am anghenion cefnogi cliciwch y cysylltiad 'cylch o ddwylo' llun ar y chwith i gael eu cludo i'r dudalen lle byddwch yn dod o hyd i ragor o wybodaeth am fentora a gallu i lenwi ffurflen atgyfeirio. Os gallwch chi sbario awr neu ddau o'ch amser yr wythnos i fod yn fentor gwirfoddol cliciwch y cysylltiad 'arwyddbost' ar y chwith a fydd yn mynd â chi i dudalen lle byddwch yn gallu cael rhagor o wybodaeth am wirfoddoli gyda Mentora Conwy a lawrlwytho pecyn gwirfoddolwyr.

Gallwch gadw i fyny â gweithgarwch presennol yn Mentora Conwy drwy ddilyn ni ar Twitter, cliciwch ar 'Dilyn' isod. Gallwch rannu y dudalen hon drwy Twitter drwy glicio 'Tweet'